Informacija telefonu: +370 696 10010

Pirkimo taisyklės


Bendrosios nuostatos

·       Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir „Ictus LT”, UAB (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes www.lagepa.lt elektroninėje  parduotuvėje .

 

 Pirkimo -pardavimo sutarties sudarymo momentas

·       Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs gavėją bei pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

·       Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma  Pardavėjo duomenų bazėje.

 

 Pirkėjo teisės

·       Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

·       Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

·       Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 Pirkėjo pareigos

·       Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį).

·       Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

·       Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

·       Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.

·       Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

·       Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

·       Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo sąlygomis bei privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

Pardavėjo teisės

·       Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

·       Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

·       Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

·       Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

Pardavėjo pareigos

·       Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

·       Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodomą el. parduotuvės registracijos formoje.

·       Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

·       Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

·       Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

·       Pardavėjasgarantuoja prekių kokybę.

 

Prekių pristatymas

·       Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

·       Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

·       Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

·       Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

·       Visais atvejais Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (force majeure).

·       Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. 

·       Pirkėjas taip pat prekes gali atsiimti pats Pardavėjo nurodytu adresu už tai nieko nemokėdamas. Darant užsakymą pastabose reikia nurodyti  tai pastabose.

·       Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su asmeniu, pristatančiu prekes, patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

·       Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

·       Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai

·       Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu.

 

Prekių grąžinimas

·       www.lagepa.lt Pirkėjai turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

·       Gavę grąžintą prekę ir įvertinę jos kokybę, per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžiname Pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

·       Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke, užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą (kurią pateikia svetainės el. parduotuvės administratorius).

·       Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke), kokios pirkėjas ją gavo. Už prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

·       Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo vartojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

· Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.lagepa.lt nurodytu el.paštu info@ictus.lt

 

Atsakomybė

·       Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

·       Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

·       Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

·       Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

·       Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

·       Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

Informacijos siuntimas

·       Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

·       Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.lagepa.lt nurodytu adresu info@ictus.lt

 

Baigiamosios nuostatos

·       Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

·       Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo peteikimo metu.